RESUS-low-transparent

Få hurtigt indblik i vigtig akutmedicinsk litteratur gennem blogs, podcasts og videoer

I samarbejde med Region Sjælland og med udgangspunkt i de uddannelsesdage for HU-læger i akutmedicin som regionen har udarbejdet i samarbejde med det Harvard-associerede Beth Israel Deaconness Medical Centre i Boston har YDAM fået muligheden for at udvikle en platform til videreformidling af akutmedicinsk læring i form af podcasts, blogs, videoer og andet.

Disclaimer

Det akutmedicinske speciale er i rivende udvikling og det tilgængelige materiale på RESUS-platformen er udarbejdet med henblik på læring på det tidspunkt det er frigivet og det påhviler den enkelte læge at anvende klinisk ræsonnering i overførslen af punkter fra materialet til den kliniske hverdag. Hvor andet ikke er nævnt direkte reflekterer materialet på platformen ikke nødvendigvis officielle retningslinjer eller holdninger fra Region Sjælland.

 

 

Alle Blogs

Alle Videoer

 

 

Kliniske værktøjer

Lommekort - Tolkning af A-gas

Arteriepunkturen er en hyppigt anvendt procedure i akutafdelingen - men smertefuld. Selvom vi i efterhånden næsten alle tilfælde kan anvende V-gas, hvorfra vi kan tolke langt de fleste resultater i pålidelig grad, så skylder vi patienten at få så meget som muligt information ud af proceduren. Lommekortet her hjælper dig til at tolke hvert enkelt af de tilgængelige datapunkter

Procedurekort: UL-vejledt femoralisblok

Sufficient og hurtig smertedækning af patienter med hoftefraktur er en hjørnesten i behandlingen af disse patienter i akutmodtagelsen. Ultralydsvejledt femoralisblok kan med en mindre mængde lokalbedøvelse og væsentligt højere succesrate gennemføres på kort tid imens patienten afventer videre ortopædkirurgisk behandling.

Procedurekortet her gennemgår bl.a. procedurens indikationer, kontraindikationer og alternativer foruden en trinvis tilgang til gennemførelsen.

Procedurekort: Lateral kantotomi

En af de vigtige HALO (High Acuity, Low Opportunity) procedurer vi som akutmedicinere bør kende til og i yderste tilfælde kunne udføre er lateral kantotomi - aflastning af et kritisk overtryk posteriort for øjenæblet, oftest ifb. med traumer mod øjenomgivelserne.

Proceduren er i sig selv simpel, men kan give enhver sved på panden, hvis ikke den er grundigt trænet i simulationsscenarier.

Procedurekort: UL vejledt PVK

En af vores mest basale procedurer - men alligvel en af de vigtigste at kunne til perfektion og under tidspres - er anlæggelsen af perifert venekateter. Alle kritisk syge patienter vil få forsøgt anlagt et PVK, men ting som ødem, dehydratio, shock eller IV misbrug kan gøre proceduren nær umulig.

Ultralyd kan sikre en næsten 100% hit-rate hos selv de sværeste patienter og kan bruges uden mærkbar forsinkelse af proceduren, såfremt korrekt teknik anvendes.

HEART Score for low probability ACS

Risikostratificering af patienter med brystsmerter er afgørende for at vi kan vurdere hvem vi kan sende hjem uden yderligere og hvilke patienter bør gennemgå yderligere undersøgelser enten ambulant eller under indlæggelse.

HEART-scoren, som placerer patienten i enten lav, moderat eller høj risiko for MACE indenfor 6 uger fra vurdering, er en af de bedst validerede risikoscorer.

RUSH Ultralydsprotokol til udifferentiet shock

Patienter med udifferentieret shock udgør en broget, men tidskritisk gruppe og hurtig identificering af akut behandlingskrævende tilstande såsom trykpneumothorax samt et generelt overblik over patientens kardiovaskulære tilstand er afgørende for prognosen. RUSH-protokollen er udviklet til på få minutter at kunne identificere typer af shock samt vejlede den videre resuscitation

Modificeret Valsalva for regelmæssig SVT

Den modificerede valsalva manøvre, hvor der tillægges et passivt benløft efter bugpressen, er vist at have betydeligt bedre succesrate på over 40% mod 17% ved den originale og samtidig fundet at være sikker at udføre. Lommekortet her gennemgår de vigtigste pointer samt den praktiske gennemførelse af proceduren og kan udskrives både til lommen og til opslagstavlen i lægerummet.

Delirscoring i akutafdelingen

Delir er en hyppig, overset og underbehandlet tilstand i akutafdelingen med op til 2-3 gange øget dødelighed. Der foreligger behandlingsvejledninger, bl.a. en NKR fra SST, men det kan være svært i akutafdelingens brogede patientpopulation og travle hverdag at identificere hvem der reelt har delir. Ud fra den tilgængelige evidens er 4AT formentligt det bedst egnede delirscoringsværktøj i akutafdelingen, som du i denne Quick-Bit kan danne dig et hurtigt overblik over.

OMI Lommekort

Hvad leder vi efter på et EKG hos en patient vi mistænker har AKS? STEMI er ikke det forkerte svar, men vi leder i virkeligheden efter tegn på at patienten har en akut behandlingskrævende okklusion - et okklusionsmyokardieinfarkt (OMI).

STEMI-kriterierne er meget specifikke for akut okklusion, men nyere evidens har vist at op til 25% af NSTEMI-patienter kan have OMI. Ved bl.a. at tilføje disse EKG-fund til STEMI-kriterierne hos patienter med relevant klinik kan du øge sensitiviteten af din EKG-tolkning!

Struktureret fremlæggelse af patient

Har I også svært ved at få gennemgangen af patienter til morgenkonferencen til at glide effektivt på jeres afdeling, så er værktøjet her en mulig hjælp til ensretning af måden hvorpå patienterne præsenteres. Til hjælp især for yngre læger, såsom KBU-læger, men også for afdelingen generelt, da en fælles forventning om en grundig overlevering kan øge forståelsen for de enkelte patientcases og dermed patientsikkerheden.

 

Struktureret tilgang til Rtg. thorax

Er du endnu ikke nået helt derhen med dine UL-kundskaber at du kan lade stetoskopet blive i sidelommen og springe røntgen thorax helt over så ser du formentligt fortsat en hel del af dem. Husk, ligesom ved EKG'er at gennemgå røntgenbilledet struktureret og fuldstændigt - efter kort tid tager det dig ingen tid at komme igennem og fange den okkulte ribbensfraktur eller det intrathorakale struma. 

Quick-Bit: Neuroprotektion

Neuroprotektive tiltag har potentialet til at udskyde og muligvis kortvarigt revertere truende inkarceration hos patienter med forhøjet intrakranielt tryk, såsom blødning på baggrund af hovedtraume.

Kortet her gennemgår kort, men struktureret de gængse neuroprotektive tiltag

AKI i akutafdelingen

Kan det undgås at anvende nefrotoksiske stoffer skal dette selvfølgelig gøres, men i tilfælde hvor det ikke kan undgås og der er risiko for at patienten udvikler akut nyrepåvirkning eller allerede har udviklet det er det vigtigste tiltag formentligt at optimere nyrefunktionen på alle andre fronter.

Lommekortet er udviklet ud fra Dansk Nefrologisk Selskabs vejledning for håndteringen af AKI og kan printes ud og hænges op på lægekontoret eller puttes i kittellommen. 

HINTS+ til svimmelhed

Patienter med akut indsættende svimmelhed er hyppige i akutafdelingen og kan ofte fremtræde diagnostisk komplicerede.

Er der tale om patienter med akut vestibulært syndrom kan HINTS+ undersøgelsen dog i høj grad hjælpe til at differentiere imellem central, potentielt akut behandlingskrævende, og perifer årsag.

Dette værktøj er udviklet som en hurtig påmindelse om baggrunden for HINTS+ undersøgelsen, dens udførelse samt tolkning. Print en ud idag og sæt den op i jeres lægekontor eller på dit badeværelse!

 

 

Kom igang med din egen Journal Club

Brug RESUS-platformens checklister

Ved hjælp checklisterne til kritisk gennemgang af studier, som er udviklet til RESUS-platformen er der i Region Sjælland oprettet Journal Club med struktureret gennemgang af akutmedicinsk relevant litteratur. En Journal Club kan køres på mange måder, men står du og mangler inspiration eller struktur til at komme igang er du velkommen til at anvende strukturen fra RESUS-platformen. I opstartsfasen er det formentligt nødvendigt at én udvalgt person fra afdelingen står for at arrangere hver Journal Club, men på sigt kan der overgås til en rotationsordning blandt afdelingens yngre læger ud fra følgende struktur:

  • En yngre læge gøres ansvarlig for grundig og struktureret gennemgang af artiklen ved brug af checkliste forud for journal club
  • Den ansvarlige yngre læge forbereder af en kort introduktion på 5-10 min. til baggrunden for emnet (hvis begrænset, da også meget gerne kort opsummering af tilgængelige evidens før studiet)
  • Den ansvarlige yngre læge præsenterer ovenstående og styrer journal club ud fra powerpoint med udvalgte punkter fra checkliste - støttet af senior læge med erfaring i artikellæsning
  • Den yngre læge udarbejder en kort sammenfatning af den kliniske impact af artiklen efter journal club til brug for opsummering til ikke-tilstedeværende

Der er i slutningen af hver checkliste tilknyttet et appendix med gennemgang af de vigtigste principper bag det enkelte trin i den kritiske gennemgang, som hjælp til at skabe kendskab til de forskellige elementer og faldgruber i litteraturgennemgangen.

 

 

100 Praksis-definerende artikler

Vi har samlet 100 artikler, som af amerikanske og internationale akutmedicinske eksperter er blevet udvalgt til at have været definerende for den udredning og behandling vi hver dag udfører i akutafdelingen.

Samlingen er et godt udgangspunkt for en journal club eller et personligt ønske om at gøre sig bekendt med noget af den vigtigste litteratur indenfor det akutmedicinske område.

Tabellen kan sorteres efter bl.a. område/speciale eller årstal og indeholder et rigt udvalg indenfor næsten alle relevante områder indenfor akutmedicinen.

 

 

Udvalgte internationale kilder

Som en introduktion til helt basal kritisk gennemgang af litteratur har St. Emlyn's lavet en uovertruffen podcastserie: "Critical Appraisal Nuggets" som du kan finde i kolonnen til højre.

I serien gennemgår professor Simon Carly og professor Rick Body fra Storbritanniens nok største FOAMed kilde de vigtigste bias i medicinsk litteratur og hvordan vi kan spotte om et enkelt studie er i risiko for at være påvirket af disse.

Derudover er følgende FOAMed ressourcer anbefalede til EBM-begynderen:

 

 

Med særlig tak til:

stort_logo