Indblik i Uddannelsen – Holbæk – Kompetencer


Vi gør rigtigt, rigtigt meget ud af ultralyd. Der er mange af vores speciallæger, som er certificerede i ultralyd og de bruger det rigtigt, rigtigt meget dagligt. Vores KBU-læger og vores introlæger, jamen de bliver jo ret hurtigt fortrolige med apparatet og med knapologien på vores apparater. Vores introlæger de er lynhurtige til også at begynde selv at lægge selvstændige PVK og A-gas. Vi superviserer dem bed-side og så prøver vi at holde nogle ultralydssceancer, hvis ikke ugentligt, så hver 14. dag, hvor vi simpelthen trækker nogen ud af klinikken og så ultralydsskanner vi hinanden.


Ultralyd er i højsædet på Holbæk Akutafdeling, som særligt fokuserer på ultralydsvejledte procedurer. Ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm forsøger afdelingen at få så mange som muligt af deres yngre læger lært op i ting som ultralydsvejledt anlæggelse af pig-tail kateter og femoralisblok. Derudover står afdelingen selvstændigt for diagnostik af DVT-patienter, som afsluttes direkte fra afdelingen uden involvering af røntgenafdelingen. Der arbejdes desuden på at afdelingen vil blive i stand til selvstændigt at anlægge midline-katetre via guidewire hos udvalgte patienter. Anders fortæller at hoveduddannelseslæger helt fra start vil blive givet mulighed for at udfolde sig indenfor bed-side ultralyd og få rig mulighed for at bidrage til udviklingen af brugen af ultralyd i afdelingen.

Udover ultralyd vil du som uddannelseslæge på afdelingen desuden blive særligt eksponeret for evidensbaseret smertebehandling, især af børn, som Anders Krusenstjerna-Hafstrøm forklarer er et af afdelingens fokuspunkter når det kommer til kvalitetsprojekter. Under mantraet at børn ikke skal have ondt når de behandles anvender afdelingen bl.a. oxynorm, midazolam, fentanyl, ketamin og lattergas til deres smertefulde procedurer ud fra en evidensbaseret tilgang.

Hvilke omstændigheder bliver du givet for at dygtiggøre dig?

Med overbevisningen om at akutmedicinsk uddannelse først og fremmest foregår på gulvet forklarer Anders at der på afdelingen er særligt fokus på undervisning i den kliniske hverdag, hvor patientcases anvendes til at illustrere læringspunkter og det så vidt muligt forsøges at give mulighed for debriefing og diskussion efter særligt interessante eller svære cases.


… det forventes at de også selv [uddannelseslæger, red] er opsøgende i forhold til at komme hen og tage fat i os som uddannelsesansvarlige og som speciallæger og beder om at blive kompetencevurderede. Og der har vi altså også sagt at det skal prioriteres i forhold til de speciallæger, som bliver bedt om at gå med ind og kompetencevurdere. Så der er fuld forståelse for også hvis det er folk kommer og siger jamen nu går vi lige ud og er væk en halv time fordi vi skal lige have en samtale eller noget andet.


Stillingen som uddannelsesansvarlig overlæge har allerede i en årrække været delt op på afdelingen således at hhv. KBU-lægerne, almen blok lægerne og de akutmedicinske uddannelseslæger har hver deres uddannelsesansvarlige. Det giver ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm bedre fokus på den enkelte gruppes behov og betyder også at den enkelte uddannelsesledende overlæge bedre kan sætte sig ind i uddannelseslægernes individuelle udfordringer. Til gengæld betyder det også at de uddannelsesansvarlige hver især har færre administrationsdage afsat om måneden, hvilket har yderligere øget behovet for uddannelse i den kliniske hverdag.

Hvilke uddannelsessessioner kan du regne med at blive tilbudt?

Anders forklarer at simulation bliver brugt i stor grad til undervisning på afdelingen og tidspunkter med lavt patientindtag anvendes til improviserede simulationssessioner i sygehusets simulationscenter ud over den fastlagte simulationstræning 1 gang om måneden. Yngre læger tages ud af klinikken en gang hver 7-14 dage for at træne ultralyd på hinanden og der er stort fokus på at inddrage yngre læger i forbindelse med speciallægernes scanninger af patienter på afdelingen. For de særligt interesserede arrangerer de uddannelsesansvarlige overlæger desuden omtrent en gang om måneden ubetalte fyraftenskurser i ultralyd for afdelingens yngre læger af 3-4 timers varighed.

Trods det primære fokus på undervisning i klinikken har afdelingen dog også noget skemalagt undervisning, som ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm ofte involverer oplæg fra eksterne speciallæger foruden daglige røntgenkonferencer og faste månedlige morbidity & mortality konferencer.


Vi har fast en times undervisning hver onsdag, hvor vi både lader vores yngre læger undervise, men lige så meget så er vi begyndt at få især speciallæger udefra som også kommer og underviser. […] Og så plejer vi at afholde lumbalpunkturøvelse til dem der ikke kan udføre lumbalpunktur en gang om ugen. Vi prøver at se om vi kan få simulationstræning i hvert fald en gang om ugen. […] Så har vi M&M konference en gang om måneden, hvor vi typisk tager 2 cases op og inviterer samarbejdende afdelinger med, som har været involverede. […] Så har vi røntgenkonference hver dag, som vores yngre læger kan deltage i, som foregår på akutafdelingen, hvor ortopædkirurger og radiologer kommer ned og så sidder og underviser på akutafdelingen. Det plejer at være et rigtigt fint læringsrum også.


Hvor meget supervision kan du forvente at få på afdelingen?

Som uddannelseslæge på Holbæk Akutafdeling vil du blive givet relativt stor frihed under eget ansvar, da det forventes at uddannelseslægerne også vil gøre opmærksom på hvis de har brug for hjælp, fortæller Anders Krusenstjerna-Hafstrøm. Det sagt, siger han, så er der et stort fokus på tilgængelighed af supervision i dagstimerne, hvor en overlæge i rollen som flowmaster ofte vil gå med særligt mere uerfarne uddannelseslæger til modtagelsen af akut ustabile patienter og afhængigt af behovet starte behandlingen op. Efter en kompetencevurdering af læger som er faldet til på afdelingen, vil introlæger ofte kunne modtage og stabilisere ustabile patienter stort set selvstændigt og det forventes at hoveduddannelseslæger vil kunne påtage sig denne rolle ganske tidligt samt efter kort tid også kunne supervisere yngre læger i modtagelsen af disse patienter og på længere sigt varetage flowmasterrollen.

Ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm formås det alt i alt på afdelingen, som følge af det høje fokus på akutmedicineren som resuscitations-læge at håndtere langt størstedelen af de akut dårlige patienter selvstændigt, uden involvering af sygehusets andre specialer. Han fortæller at der således på en måned gennemsnitligt kun er behov for 2 røde kald, hvor der akut tilkaldes speciallæger fra oppe i huset. Resten af patienterne formår afdelingens læger at stabilisere selvstændigt, eventuelt med tilkald af udvalgte specialer (orange kald).

Hvordan vil du opnå dine kompetencer på afdelingen?

Der lægges vægt på vejledersamtaler og formelle kompetencevurderinger i uddannelsesforløbet, men den omskiftelige hverdag i en akutafdeling gør at det ikke har været muligt at skemalægge kompetencevurderinger, fortæller Anders Krusenstjerna-Hafstrøm. Det er således som alt andet især på gulvet i klinikken at afdelingens uddannelsesansvarlige får et indtryk af den enkelte læges kompetencer og uddannelsesbehov. Kompetencevurderingen bliver ifølge ham på denne måde en fælles opgave for afdelingen og særligt det personale som er naturligt involveret i uddannelseslægens patientforløb; sygeplejersker, ambulancereddere og sekretærer, bliver brugt til at monitorere uddannelseslægens fremskridt og behov.


Typisk så gør vi det at vi afholder selvfølgelig en vejledersamtale ganske, ganske hurtigt efter opstart på afdelingen, hvor man hører hvad den enkelte læge har af kompetencer inden de er startet. Der er stor forskel også på om det er en der er gået direkte fra sin KBU i en intro, eller om det er en der har arbejdet tidligere indenfor andre felter. Og så kompetencevurderer vi dem simpelthen ved at gå ind og observere dem, hvordan de tager imod den akutte patient til at starte med, og ser hvordan går det. […] Vi har nogle sygeplejersker som er rigtigt, rigtigt gode til at sige meget hurtigt til, hvis vi har problemer. Vi har nogle Falck-folk, der kommer og overleverer, som meget hurtigt også kommer og fortæller os hvis det er vi har problemer med nogen. Men så vidt det overhovedet er muligt i en travl hverdag, jamen så prøver vi at komme med ind på stuerne til vores dårlige patienter og så ser direkte hvordan vores yngre vælger at tage imod dem.


Hvor vil du opholde dig under din uddannelse?

Introstillingen på Holbæk Akutafdeling foregår som de fleste andre steder primært på akutafdelingen, da det er her introstillingens kompetencer skal opnås. Som noget særligt arbejder Holbæk Akutafdeling dog på at gøre det muligt at dele af introstillingen foregår andre steder end på Holbæk Akutafdeling for at sikre at du som uddannelseslæge eksponeres for så bredt et udvalg af patienter som muligt.


“Som noget nyt, der har vi lige nu åbnet op for at vi laver nogle introstillinger, hvor man har inkluderet tre måneders ophold på traumemodtagelsen på Rigshospitalet […] Vi arbejder i øjeblikket på at lave en delt stilling med Grønland, hvor man får tre måneder hos os, seks måneder på Grønland og tre måneder hos os.”


Anders Krusenstjerna-Hafstrøm forklarer at afdelingen også meget gerne vil give mulighed for fleksible uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen, men at afdelingen aktuelt ikke har udarbejdet nogle faste rammer for disse.

12 måneder12 måneder3 måneder3 måneder6 måneder12 måneder12 måneder
Akutafdeling HolbækMedicinsk HolbækAkutafdeling HolbækPædiatrisk HolbækAkutafdeling HolbækAkutafdeling HillerødAkutafdeling Holbæk

Fordelingen af ophold på de forskellige afdelinger i løbet af hoveduddannelsesstillingen på Holbæk, i kronologisk rækkefølge

I hoveduddannelsesstillingen på Holbæk Akutafdeling vil du som en obligatorisk del af din uddannelse have ophold på medicinsk og pædiatrisk afdeling samt en “ude” akutafdeling, der i Holbæks tilfælde er Nordsjællands Hospital, Hillerød. Opholdene er spredt ud over uddannelsesforløbet med først 12 måneder på akutafdelingen, hvor du også bliver eksponeret for både kirurgiske patienter og skadepatienter, efterfulgt af 12 måneder på medicinsk afdeling. Herefter kommer du tilbage i akutafdelingen i 9 måneder, afbrudt af 3 måneders ophold på pædiatrisk afdeling før du sendes 12 måneder til en akutafdeling i Region Hovedstaden for endelig at afslutte din speciallægeuddannelse med 12 måneders ophold tilbage på akutafdelingen i Holbæk.

Derudover indebærer hoveduddannelsen “fokuserede ophold” i form af 2 ugers anæstesi i 1. år af uddannelsen, 2 dages neurologi samt 1 måneds psykiatri og 2 ugers gyn/obs i 3. år samt yderligere 2 ugers anæstesi i 5. år. De fokuserede ophold vil blive fordelt efter tilgængelighed på regionens hospitaler.

Hvilke kurser bliver du sendt på?

EMCC-kurset er obligatorisk som del af introstillingen i Region Sjælland og foregår på Holbæk Sygehus med Anders Krusenstjerna-Hafstrøm som kursusleder. Derudover tilbydes introlæger udover det obligatoriske vejlederkursus også pladser på HU-kurserne, såfremt afdelingen ikke har været i stand til at fylde dem op og der har således for nyligt været mulighed for at afdelingens introlæger har deltaget både til ALS, neurologi- og non technical skills kurser.

Som HU-læge vil du som del af de obligatoriske kurser blive sendt på OUHs certificerede ultralydskursus, ATLS, kursus i akut pædiatri, ABCDE, symptombilleder, forskning, radiologi, kirurgiske tilstande, katastrofemedicin og transport, flowmasterkursus og rational beslutningsteori, samt de obligatoriske SOL-kurser. Derudover tilbyder afdelingen ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm yderligere kursusdeltagelse ud fra interesser og engagement i aktiviteter eller forskning på afdelingen.

IntrostillingHoveduddannelsesstilling
EMCCOUHs Ultralydskursus
VejlederkursusATLS
Evt. HU-kurser med ledige pladserAkut Pædiatri
ABCDE
Kursus i symptombilleder
Forskningstræning
Akut radiologi
Akutte kirurgiske tilstande
Katastrofemedicin og transport
Flowmasterkursus og rationel beslutningsteori
SOL-kurser
Evt. yderligere kurser afhængigt af engagement i forskning eller aktiviteter

Overblik over kursusaktivitet i akutmedicinske uddannelsesstillinger på Holbæk Akutafdeling

Hvordan er mulighederne for akademisk udfoldelse på afdelingen?

Holbæk Akutafdeling har, trods ivrig søgen, aktuelt ingen forskningsansvarlig overlæge. Dette er ifølge Anders Krusenstjerna-Hafstrøm en af afdelingens umiddelbare svaghedspunkter, som man har forsøgt at imødekomme ved at etablere netværk og partnerskaber med professorer fra andre hospitaler og regioner.


Vi har en ledende overlæge, som har været vant til at forske en masse, som har nogle gode forbindelser også. Så det vil være relativt nemt at sætte det op. Men det er klart, i forhold til at have en, som kan lave alt grovarbejdet, som forskningsansvarlig og lige har læst 100 protokoller igennem, det har vi ikke som det er i øjeblikket. Derfor så trækker vi på eksterne kræfter udefra en gang imellem og så sparrer med OUH blandt andet.


Trods udfordringen med den forskningsansvarlige overlæge understreger Anders Krusenstjerna-Hafstrøm at afdelingen løbende har gang i flere kvalitetsprojekter, som yngre læger involveres i og opfordres til at udgive et arbejde på. Det drejer sig aktuelt blandt andet om smertestillende behandling til børn samt ultralydsvejledt femoralisblok. Han fortæller desuden at det forsøges at give plads til disse projekter ved at frikøbe yngre læger som engageres i dem og give dem det krævede antal administrationsdage til at gennemføre projektet. Det lykkes således afdelingen at udgive 1-2 videnskabelige arbejder om året i form af posters/præsentationer til konferencer eller artikler og yngre læger som formår at få projekter taget op til nationale eller internationale konferencer inviteres til at deltage til disse på afdelingens vegne.

Afdelingen prioriterer derudover dog at speciallæger og hoveduddannelseslæger kan tilbydes deltagelse til konferencer og det var blandt andet planlagt at en stor del af afdelingens læger skulle deltage til den nu aflyste EUSEM-konference i København.

Hvor meget får du lov til at scanne?

Hvis det ikke allerede er lysende klart, så skal Anders Krusenstjerna-Hafstrøm gerne gentage budskabet om at bed-side ultralyd har en stor plads i den kliniske hverdag på Holbæk Akutafdeling. En stor del af afdelingens speciallæger er certificerede i bed-side ultralyd og anvender det i stor udstrækning. Afdelingen råder over i alt 7 ultralydsapparater, 5 større og 2 mindre, mobile scannere.

Det er vigtigt for afdelingens uddannelsesansvarlige overlæger at ultralydskundskaberne føres videre til de yngre læger og du vil som uddannelseslæge blive oplært tidligt i dit forløb i flere ultralydsvejledte procedurer og blive taget med ind på stuen til relevante patientcases forklarer Anders.


Så snart vi ser noget spændende på ultralyd plejer vi også at tage de yngre læger med. Alle vores DVT-patienter ultralydsscanner vi jo selv på akutafdelingen i Holbæk. Her sender vi dem ikke over til røntgen. Og der er det typisk sådan at vi opfordrer de yngre læger til selv at starte med at ultralydsscanne og så går vi ind og ultralydsscanner efter for at konfirmere deres fund. Alternativt, hvis de ikke har prøvet det før, jamen så ser de bed-side hvordan vi ultralydsscanner og så får de lov til at gøre det bagefter og genfinde de fund vi har. Og det har fungeret rigtigt godt.


Da afdelingen endnu ikke har haft hoveduddannelseslæger kan Anders Krusenstjerna-Hafstrøm ikke specifikt fortælle hvilke scanninger og i hvilken rækkefølge du som HU-læge vil blive lært op i. Han understreger dog at der helt fra starten og før ultralydskurset på OUH vil være stort fokus på at opnå ultralydskompetencer og remser de ultralydsscanninger og procedurer op som afdelingens introlæger allerede introduceres for:

Ultralydsscanninger og procedurer i introstilling på Holbæk Akutafdeling

  • PVK anlæggelse
  • A-punktur
  • Pig-tail kateter
  • Femoralisblok
  • DVT-scanning
  • FAST-scanning
  • FATE-scanning
  • Fokuseret lungeultralyd

Billedkilde:: Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ultralyd er desuden et af de områder hvor afdelingen håber at kunne involvere hoveduddannelseslæger i passionsdrevne projekter. Ligesom han selv er frikøbt til at lede EMCC-kurserne fortæller Anders Krusenstjerna-Hafstrøm at afdelingen også vil gå langt for at give mulighed for at du som hoveduddannelseslæge vil kunne beskæftige dig med et område af akutmedicin eller et emne som er helt adskilt fra akutmedicin, men relevant for afdelingen, en fast del af din arbejdstid, da de anerkender hvor stor en betydning dette kan have for både arbejdsglæde og produktivitet.

Læs videre om forholdene for arbejdsmiljø samt opsummering i Del 3 af denne blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *